21.11.2023

Съобщение

ОИК Главиница ще проведе заседание на 22.11.2023г. от 14.00 часа

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

ОИК Главиница ще проведе заседание на 27.10.2023г. от 16.00 часа.

25.10.2023

Съобщение

ОИК Главиница ще проведе заседание на 25.10.2023г. от 13.30 часа

24.10.2023

Съобщение

ОИК Главиница ще проведе заседание на 24.10.2023г. от 13.00 часа

23.10.2023

Съобщение

ОИК Главиница ще проведе заседание на 23.10.2023г. от 13.00 часа

20.10.2023

Съобщение

ОИК Главиница ще проведе заседание на 20.10.2023г. от 13.00 часа

17.10.2023

ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК/ПСИК ЗА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

В изпълнение разпоредбата на чл. 87, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, на 22.10.2023г. /неделя/ от 10:00 часа, Общинската избирателна комисия Главиница ще проведе обучение в залата НЧ „Христо Ботев 1940“  гр. Главиница за всички членове на СИК/ПСИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

17.10.2023

ДОСТЪП ДО ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL 

 

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

14.10.2023

Съобщение

ОИК Главиница ще проведе заседание на 14.10.2023г. от 13.00 часа

 

11.10.2023

Съобщение

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Застъпниците се регистрират в ОИК - Главиница чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител във формат (еxsеl), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

 

11.10.2023

Съобщение

ОИК Главиница ще проведе заседание на 11.10.2023г. от 13.00 ч. 

06.10.2023

Съобщение

ОИК Главиница ще проведе заседание на 06.10.2023г. от 15.00 ч. 

04.10.2023

Съобщение

ОИК Главиница ще проведе заседание на 04.10.2023г. от 16.00 ч. 

03.10.2023

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 03.10.2023г. от 16.30 ч. 

02.10.2023

Съобщение

 

Партиите и коалициите могат да направят промени в състава на  СИК, на територията на община Главиница като представят предложение във формат EXSEL и заявление от вече назначения член на съответната СИК за отказ при хипотезата на чл. 51, ал. 2, т.1 от Изборния кодекс.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

 1. Таблица;
 2. Заявление.
29.09.2023

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 29.09.2023г. от 16.15 ч. 

26.09.2023

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 26.09.2023г. от 17.00 ч. 

25.09.2023

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 25.09.2023г. от 17.00 ч. 

21.09.2023

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 21.09.2023г. от 14.00 ч. 

19.09.2023

Съобщение

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия – Главиница, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. е до 17:00ч. на 26 септември 2023г.

Приложения:

Приложение № 51-МИ 

Приложение № 52-МИ

Приложение № 53-МИ

Приложение № 54-МИ

 

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Общинска избирателна комисия – Главиница, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 часа на 26 септември 2023г.

 

18.09.2023

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 18.09.2023г.  от 17:00 часа.

17.09.2023

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 17.09.2023 г. от 14.00 ч. при следния дневен  ред:

 1. Регистрация на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в избори за кмет на община, общински съветници, кметове на кметство с. Бащино, с. Богданци, с. Вълкан, с. Дичево, с. Долно Ряхово, с. Зарица, с. Зебил, с. Звенимир, с. Зафирово,  с. Косара, с. Листец, с. Калугерене,с. Коларово, с. Падина, с. Малък Преславец, с. Ножарево, с. Подлес, с. Сокол, с. Стефан Караджа, с. Суходол, с. Черногор при произвеждане на местни избори  за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.
 1. Разни.
13.09.2023

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 13.09.2023 г. от 16.00 ч. при следния дневен  ред:

 1. Формиране и утвърждаване единните номера на избирателните секции в община Главиница.
 2. Определяне броя на членовете и състава на СИК, включително и председател, зам.-председател и секретар, на територията на община Главиница за провеждане на местни избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.
 3. Определяне на кметствата в община Главиница, където ще се произвеждат и където няма да се произвеждат  избори за кметове на кметства при провеждане на местни избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.
 4. Разни.
12.09.2023

Съобщение

Регистрация на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Главиница.

 

Местната коалиция в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Главиница –Приложение № 33-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на местната коалиция се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява.

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на  съставляващите местната коалиция, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията /ако има такъв/;

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

 

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 

 Общинската избирателна комисия Главиница  извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

до 18 септември 2023г. /до 17:00 ч. включително/.

 

Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция

Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден – 23 септември 2023 г., се извършват след подаване на заявление Приложение № 34-МИ от изборните книжа, и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.

 

 

12.09.2023

Съобщение

Регистрация на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Главиница.

 Инициативният комитет в срок до 18септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Главиница  заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по чл. 151, ал,2  от ИК;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Главиница  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

до 18 септември 2023г. /до 17:00 ч. включително/.

 

12.09.2023

Съобщение

Регистрация в ОИК Главиница на ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Главиница –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. 

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Главиница, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Главиница  извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

до 18 септември 2023г. /до 17:00 ч. включително/.

 

11.09.2023

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 11.09.2023 г. от 15.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Приемане на инструкция за определяне на реда за обработване и защита на лични данни от ОИК – Главиница.
 2. Определяне броя на мандатите за общински съветници в Община Главиница при провеждане на местни избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.
 3. Разни.
09.09.2023

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 09.09.2023 г. от 15.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Маркиране на работния печат на ОИК – Главиница.
 2. Определяне номерацията на решенията на ОИК – Главиница.
 3. Определяне на работното време; приемане на правила за провеждане на заседанията и определяне място за обявяване  на решенията.
 4. Сформиране на работни групи в ОИК – Главиница.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 130-МИ / 22.11.2023

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 129-МИ / 05.11.2023

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. СТЕФАН КАРАДЖА

 • № 128-МИ / 05.11.2023

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. ЛИСТЕЦ

всички решения